Greek Food Tales CV
 
Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten &/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf & een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Techniek voor Communicatie op Afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument & ondernemer fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals (maar niet beperkt tot) per e-mail, telefoon & internet;
4. Overeenkomst op Afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper of dienstverlener (ondernemer) georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand van producten &/of diensten, tot & met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Modelformulier voor Herroeping: het in “Bijlage I” van deze “Algemene Voorwaarden” opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
7. Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
8. Dag: kalenderdag;
9. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een aantal producten &/of diensten, waarvan de leverings- &/of afnameverplichting over een langere periode verdeeld is;
10. Duurzame Gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging & ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer

Naam Ondernemer: Greek Food Tales CV (greek foodtales)
Vestigingsadres: Gessel 14, 3454MZ, De Meern, Nederland
Telefoonnummer: +31 6 12 40 17 64
E-mailadres: [email protected]
BTW-identificatienummer: NL855489832B01
Kamer van Koophandel Nummer: 64018407

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze “Algemene Voorwaarden” zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer & op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer & consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze “Algemene Voorwaarden” aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de “Algemene Voorwaarden” bij de ondernemer zijn in te zien & zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid & voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze “Algemene Voorwaarden” langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de “Algemene Voorwaarden” langs elektronische weg kan worden kennisgenomen & dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze “Algemene Voorwaarden” tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het 2e & 3e lid van overeenkomstige toepassing & kan de consument zich in geval van tegenstrijdige “Algemene Voorwaarden” steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het Aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige & nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten &/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten &/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten & verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4. Indien van toepassing wordt de “tenminste houdbaar tot”/”houdbaarheidsdatum” van het product vermeld bij het aanbod. Bij de koop accepteert de consument de vermelde “tenminste houdbaar tot”/”houdbaarheidsdatum”.

Artikel 5 – De Overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod & het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische & organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data & zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten & factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
     a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
     b. de voorwaarden waaronder & de wijze waarop de consument van het “Herroepingsrecht” gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het “Herroepingsrecht”;
     c. de informatie over garanties & bestaande service na aankoop;
     d. de in artikel 4 lid 3 van deze “Algemene Voorwaarden” opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
     e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij Levering van Producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen. De consument meldt dit aan de ondernemer door middel van het modelformulier voor herroeping (bijlage I) of op andere ondubbelzinnige wijze. De bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen & aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
3. Het risico & de bewijslast voor de juiste & tijdige uitoefening van het “Herroepingsrecht” ligt bij de consument.
4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product & de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren & inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
5. Indien de consument van zijn “Herroepingsrecht” gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren & – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat & verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke & duidelijke instructies.
6. De consument is bij ontbinding van de overeenkomst verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de consument kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn “Herroepingsrecht” op de door de ondernemer aangegeven methode.

Bij Levering van Diensten:
7. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
8. Om gebruik te maken van zijn “Herroepingsrecht”, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod &/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke & duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in Geval van Herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn “Herroepingsrecht”, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.
4. De nota van de originele bestelling zal herberekend worden aan de hand van de terug ontvangen producten. Indien na herberekening geen recht meer bestaat op gratis verzending als gevolg van de hoogte van het totaalbedrag van de nota, zullen de verzendkosten alsnog in rekening worden gebracht.

Artikel 8 – Uitsluiting Herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het “Herroepingsrecht” van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2, 3 & 4. De uitsluiting van het “Herroepingsrecht” geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld, bv. in de “Algemene Voorwaarden”.
2. Uitsluiting van het “Herroepingsrecht” is mogelijk voor producten:
     a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
     b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
     c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
     d. die snel kunnen bederven &/of verouderen &/of een beperkte houdbaarheid hebben;
     e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
     f. voor losse kranten & tijdschriften;
     g. voor audio- & video-opnamen & computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
     h. voor producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden & waarvan de verzegeling is verbroken.
3. Uitsluiting van het “Herroepingsrecht” is mogelijk voor diensten:
     a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
     b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
     c. betreffende weddenschappen & loterijen.
4. Ten aanzien van de volgende producten kan de consument onder geen beding gebruik maken van zijn “Herroepingsrecht”:
     a. gekoelde producten;
     b. diepvriesproducten;
     c. producten waarvan de verzegeling is gebroken;
     d. producten die geopend &/of beschadigd &/of gebruikt zijn.

Artikel 9 – De Prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten &/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. De prijs die op het moment van aankoop wordt weergegeven, is de prijs die de consument voor het product betaalt.
3. In afwijking van het 1e lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt & waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen & het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft &:
     a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
     b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit & Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten &/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid &/of bruikbaarheid & de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen &/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten & vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering & Uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen & bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf/de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Het vermelden van een onjuist &/of onvolledig adres komt voor rekening & risico van de consument.
3. De consument kan zijn afleveradres wijzigen tot 7.30 uur op de dag van verzending van het pakket. Extra kosten van de (pakket)bezorgdienst of van de ondernemer kunnen worden berekend indien de verzending of levering gewijzigd dient te worden. De consument moet het wijzigingsverzoek per e-mail bij de Klantenservice van de ondernemer indienen.
4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze “Algemene Voorwaarden” is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden & recht op eventuele schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het “Herroepingsrecht” niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging &/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen & aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen/vermeld.
8. Indien door handelen &/of nalaten van de (pakket)bezorgdienst een pakket beschadigd of vermist raakt, zal de ondernemer dit opnemen met de betreffende (pakket)bezorgdienst. Indien de (pakket)bezorgdienst een vergoeding verschaft voor het beschadigde &/of vermiste pakket, zal de ondernemer aan de consument een bedrag van ten hoogste de waarde van de bestelling vergoeden. Indien de (pakket)bezorgdienst niet over gaat tot uitbetaling van een vergoeding, zal de ondernemer ter compensatie een kortingscoupon gelijk aan de waarde van de bestelling, geldig voor de duur van 3 maanden, aan de consument verstrekken.
9. Indien de consument als gevolg van problemen of vertragingen bij de (pakket)bezorgdienst gekoelde producten &/of diepvriesproducten ontvangt, die niet langer genuttigd kunnen worden, geldt het volgende. Als de bezorging van gekoelde producten meer dan 2 dagen &/of van diepvriesproducten meer dan 1 dag duurt (dag van verzending is dag 0) verstrekt de ondernemer een kortingscoupon aan de consument gelijk aan de waarde van de bestelde gekoelde producten &/of diepvriesproducten, geldig voor de duur van 3 maanden.
10. Indien de consument gekoelde producten &/of diepvriesproducten ontvangt, die niet langer meer genuttigd kunnen worden als gevolg van het nalaten &/of handelen van de consument, is de ondernemer niet aansprakelijk & zal hij niet overgaan tot vergoeding.
11. Indien de ondernemer onjuist product(en) heeft geleverd aan de consument of product(en) ontbreekt, dient de consument contact op te nemen per e-mail met de Klantenservice van de ondernemer o.v.v. het ordernummer, SKU/naam van het onjuiste/ontbrekende product(en). Het bedrag van het onjuiste/onbrekende product(en) zal aan de consument geretourneerd worden.
12. Indien de consument kapot of bedorven product(en) heeft ontvangen, dient hij per e-mail contact op te nemen met de Klantenservice van de ondernemer o.v.v. het ordernummer, SKU/naam van het kapotte &/of beschadigde product(en). Tevens dient de consument foto’s van het kapotte &/of beschadigde product(en) aan de ondernemer toe te zenden. De ondernemer zal de situatie beoordelen. Afhankelijk van zijn beoordeling zal de ondernemer geen vergoeding, een vergoeding in de vorm van geld of in de vorm van een kortingscoupon verstrekken.

Artikel 12 – Duurtransacties: Duur, Opzegging & Verlenging

Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan & die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels & een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan & die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels & een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
     a. te allen tijde opzeggen & niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
     b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
     c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan & die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan & die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- & weekbladen & tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan & die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand & een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- & weekbladen & tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- & weekbladen & tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet & eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid & billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in “Algemene Voorwaarden” nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure & behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig & duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst & een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillenregeling

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer & de consument waarop deze “Algemene Voorwaarden” betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. In het geval van geschillen kan de consument zich wenden tot de ondernemer. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door een Geschillencommissie te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend & zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak.
3. Indien de consument zijn klacht wil laten behandelen door een Geschillencommissie kan hij zich wenden tot het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting (OGB-platform). De consument kan dit platform onder andere om overeenstemming te bereiken met de ondernemer over een geschillenorgaan dat de zaak kan behandelen.

Artikel 16 – Verkoop Alcoholische Dranken

Consumenten die alcoholische dranken bestellen dienen minimaal in de leeftijd van 18 jaar te zijn.

Artikel 17 – Retourneren

Retourneren van geleverde producten aan de ondernemer is niet mogelijk. Behoudens inroeping van het “Herroepingsrecht” als bedoeld in de artikelen 6 t/m 8 van deze “Algemene Voorwaarden”.

Artikel 18 – Bestelling Annuleren of Product(en) uit Bestelling Verwijderen/Wijzigen

1. De consument kan zijn bestelling gratis annuleren binnen 1 uur vanaf het moment dat hij de bestelling heeft geplaatst. De extra vergoeding die in rekening wordt gebracht vanwege de betalingsoptie wordt niet geretourneerd. De consument dient de annulering per e-mail kenbaar te maken aan de Klantenservice van de ondernemer.
2. De consument kan na het voltooien van de bestelling nog producten uit zijn bestelling verwijderen/wijzigen tot 7.30 uur op de dag van verzending tegen een vergoeding van €5,-. De consument dient dit per e-mail kenbaar te maken aan de Klantenservice van de ondernemer. Indien na herberekening van de nota geen recht meer bestaat op gratis verzending als gevolg van de hoogte van het totaalbedrag van de nota, zullen de verzendkosten alsnog in rekening worden gebracht.

Artikel 19 – Taal

1. De “Algemene Voorwaarden” worden ter beschikking gesteld in de Nederlandse & Engelse taal.
2. De taal waarin de overeenkomst wordt gesloten betreft de Nederlandse &/of Engelse taal.

Artikel 20 – Aanvullende of Afwijkende Bepalingen

Aanvullende dan wel van deze “Algemene Voorwaarden” afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn & dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage I: Modelformulier voor Herroeping

(dit formulier alleen invullen & terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan: [ naam ondernemer ]
            [ geografisch adres ondernemer ]
            [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer ]
– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van
            de volgende producten: [ aanduiding product ]*
            de levering van de volgende digitale inhoud: [ aanduiding digitale inhoud ]
            de verrichting van de volgende dienst: [ aanduiding dienst ]*, herroept/herroepen*
– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
– [ Naam consumenten(en) ]
– [ Adres consument(en) ]
– [ Handtekening consument(en) ] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

*Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Laatste Update: 01/04/21